De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

donderdag, januari 06, 2005

Bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden

Buitenlandse werknemers die in België werkzaam zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden het zogenaamde bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden genieten. Dit stelsel houdt ondermeer in dat zij als niet-inwoners beschouwd worden en dus niet onderworpen zijn aan de personenbelasting maar aan de belasting van niet-inwoners.

Werkgevers van buitenlandse kaderleden aan wie het speciaal statuut werd toegekend, kunnen genieten van een belangrijke kostenbesparing als gevolg van de toekenning van dit statuut. Het aanslagstelsel geldt niet voor personen die de Belgische nationaliteit hebben, ook niet als zij een dubbele nationaliteit zouden hebben.

Een aantal vergoedingen betaald door de werkgever vormen geen belastbare bezoldiging in hoofde van het buitenlands kaderlid, maar worden beschouwd als “kosten eigen aan de werkgever”. De uitsplitsing van de bezoldiging in een belastbaar en een niet belastbaar gedeelte gebeurt na aftrek van de vergoedingen die als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever kunnen worden beschouwd.

De toepassing van het bijzonder aanslagstelsel is onderworpen aan een éénmalige aanvraag die door de werkgever van het kaderlid wordt ingediend. Deze aanvraag wordt gericht aan de adjunct-directeur van de dienst buitenland van de Directie II-vennootschappen.

De aanvraag moet worden ingediend binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de tewerkstelling of de detachering in België.

Lees meer: Het fiscaal statuut van de buitenlandse kaderleden en fiscale gegevensbank