De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

donderdag, augustus 03, 2006

Vlaanderen om trots op te zijn

Waar er mossel met friet is
Waar er kip aan het spit is
Waar de kerk in het midden staat
Waar de purperen hei bloeit
En het geld in het zwart vloeit
Waar men nauwelijks Nederlands praat
Vlaanderen boven
Waar men de heer nog kan stoven
Waar de mensen belangrijk zijn....
en waar de makelaar duidelijk maakt dat deze woning al verkocht is. :-)

(Vlaanderen boven: Raymond van het Groenewoud)

vrijdag, juli 07, 2006

Nederlanders in Antwerpen

Vlamingen maken graag grappen over die Nederbelgen. Ze bestempelen ze als luidruchtig en gierig, vlamingen lachen ook met onze kookkunsten en onze oranjegekte vinden ze al helemaal overdreven.

Maar is dat allemaal wel terecht? Kim Beerts ging voor het programma Inzicht van de reg. zender ATV op bezoek bij enkele Antwerpse Nederlanders en zette de verschillen en ook de gelijkenissen tussen Vlamingen en Nederlanders eens op een rijtje.

Bekijk de aflevering van ATV. (MPEG)

dinsdag, juni 13, 2006

EU-onderdanen: Verblijf in België

Binnen de Europese Unie geldt een "vrij verkeer van personen" waardoor de verblijfsreglementering voor EU-onderdanen veel soepelder is dan die voor onderdanen van andere landen.
 1. Informatie over verblijfsmogelijkheden voor EU-onderdanen in Belgie
 2. Europese Richtlijn 2004/38
Bron: Vreemdelingenrecht.be, Wegwijs in het vreemdelingenrecht

Persbericht: Nieuwe regels over vrij verkeer en verblijf van kracht

1 mei 2006, Personen met de nationaliteit van EU- of EER-lidstaat of Zwitserland die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven, moeten zich vanaf 1 mei 2006 inschrijven bij de IND. Zij hoeven geen bewijs van rechtmatig verblijf meer aan te vragen en krijgen ook geen verblijfsdocument meer.

Zij ontvangen een bewijs dat zij aan de inschrijfplicht hebben voldaan (verklaring van inschrijving). Bij de inschrijving worden nog wel bewijzen gevraagd waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan. Die zijn afhankelijk van het doel waarvoor zij in Nederland willen verblijven, zoals werkzoeker, werknemer, zelfstandige, student, economisch niet-actieve, of als familielid van een dergelijke persoon.

Nieuw is het recht van duurzaam verblijf. Dat wordt als regel automatisch verkregen na vijf jaren ononderbroken rechtmatig verblijf. Als bewijs van dat recht wordt op aanvraag nog wel een verblijfsdocument afgegeven: de duurzame verblijfskaart.

Een en ander is het gevolg van een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 naar aanleiding van de implementatie van de Europese richtlijn over de uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten door burgers van de Europese Unie en hun familieleden. Het aangepaste besluit is op 29 april 2006 in werking getreden.

Gezinsleden die zelf niet de nationaliteit van een EU of EER land of Zwitserland hebben, moeten nog wel een aanvraag om toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht indienen. Aan personen met de nationaliteit van Polen, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Slovenië en Slowakije kan nog wel een bewijs van rechtmatig verblijf of een verblijfsdocument worden verstrekt zolang Nederland de arbeidsmarkt nog niet helemaal heeft opengesteld voor die personen. Deze personen zijn niet verplicht om dat bewijs of document aan te vragen, maar zij mogen dat wel. Als zij van die mogelijkheid geen gebruik maken, moeten zich nog wel inschrijven bij de IND.

Bron: ministerie van Justitie

Publicaties:
1. Besluit vrij verkeer
2. Nota van toelichting

woensdag, mei 03, 2006

Wegwijzerdienst voor burgers

Als u eerst persoonlijk advies over uw EU-rechten wilt krijgen, kunt u contact opnemen met de Wegwijzerdienst voor burgers, een adviesdienst die snel, doeltreffend en kosteloos werkt en waarop u in alle officiële talen van de Europese Unie een beroep kunt doen.

Rechtsdeskundigen van deze dienst zullen u praktische informatie en advies over uw rechten verstrekken en u doorverwijzen naar de Europese of nationale instantie die u bij de oplossing van uw probleem het best kan helpen.

Meer informatie over de Wegwijzerdienst.

Informatie over wonen in een ander land van de EU

Als EU-burger hebt u vele rechten waarvan u zich wellicht niet altijd bewust bent. Wist u bijvoorbeeld dat wanneer u in een ander EU-land (1) studeert, werkt of uw pensioen geniet, u dezelfde rechten hebt als de burgers van dat land?

Om u een beter inzicht te geven in de talrijke mogelijkheden die Europa u biedt, publiceert de Europese Unie deze serie gidsen over uw rechten en de daaraan verbonden voorwaarden. Deze rechten zijn zo ruim en zo verscheiden dat in een korte beschrijving onmogelijk alle situaties aan bod kunnen komen.

Gidsen: wonen in een ander land van de EU

Wonen in andere EU-lidstaat voortaan makkelijker

Verhuizen naar een ander land in de Europese Unie moet voortaan even makkelijk worden als verhuizen binnen de eigen landsgrenzen.

Dat is de filosofie achter een nieuwe Europese richtlijn die sinds 1 mei van kracht is geworden. Zo hoeven inwoners van andere lidstaten niet langer een verblijfsvergunning aan te vragen.

Momenteel wonen ongeveer zeven miljoen EU-burgers in een andere lidstaat. Met meer eenvoudige en duidelijke regels hoopt de Europese Commissie mogelijke drempelvrees weg te nemen en de mobiliteit binnen Europa gevoelig te versterken. "De inwerkingtreding van deze richtlijn is een mijlpaal die het pad effent voor een echt Europees burgerschap", zo verklaarde eurocommissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken Franco Frattini.

Dankzij de nieuwe richtlijn hoeven EU-burgers niet langer een verblijfsvergunning aan te vragen wanneer ze meer dan drie maand in een andere lidstaat willen verblijven. Een eenvoudige registratie volstaat voortaan. Wel moeten ze nog steeds bewijzen dat ze een economische activiteit uitvoeren of over voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering beschikken. Na een verblijf van vijf jaar vallen ook deze voorwaarden weg en krijgen EU-burgers uit andere landen een permanent recht om in het land te wonen.

Ook de voorwaarden voor partners en familieleden worden door de richtlijn versoepeld. Zo kunnen ze genieten van een automatisch verblijfsrecht indien de EU-burger overlijdt of een einde maakt aan een huwelijk of partnerschapsregeling. Voor niet-gehuwde partners en homoseksuele paren geldt nog steeds het familierecht van de Europese lidstaat in kwestie. Dat betekent dat ze geen automatisch recht op familiehereniging hebben in landen die geen partnerschapsregeling kennen, zoals Ierland en Griekenland. Wel spoort de richtlijn deze landen aan de toegang en het verblijf makkelijker te maken voor de "duurzame" partner van een EU-burger.

Hoewel de richtlijn van kracht is geworden, zijn enkel Oostenrijk, Slovakije en Slovenië volledig klaar met de omzetting van de regels. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk en Spanje leggen op dit moment de laatste hand aan de wetgeving. Dat betekent echter niet dat EU-burgers nog even geduld moeten oefenen vooraleer ze deze rechten kunnen laten gelden in de overige achttien lidstaten. Alle Europese overheden zijn immers meteen verplicht om de rechten in de richtlijn te respecteren. Ze kunnen die rechten volgens Frattini afdwingen in de nationale rechtbanken.

maandag, april 03, 2006

EUREGIO

Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de Europese Unie. Door heel Europa bevinden zich dergelijke Euregio's.
In het Belgisch-Duits-Nederlands grensgebied bestaan de volgende Euregio's:

 1. Euregio Benelux Middengebied (België-Nederland)
 2. Euregio Eems-Dollard (Duitsland-Nederland)
 3. Euregio Gronau-Enschede (Duitsland-Nederland)
 4. Euregio Maas-Rijn (België-Duitsland-Nederland)
 5. Euregio Rijn-Maas Noord (Duitsland-Nederland)
 6. Euregio Rijn-Waal (Duitsland-Nederland)
 7. Euregio Scheldemond (België-Nederland)

Voor meer informatie over de Europese Unie kijk op Wikipedia.

Hulp bij invullen Belgische belastingaangifte

De Nederlandse Belastingdienst helpt Nederlandse grensarbeiders bij het invullen van hun Belgische belastingaangifte. Het gaat daarbij om de BNI-aangifte voor personen die in België werken maar niet in België wonen. Waar en wanneer u terechtkunt voor hulp bij het invullen, leest u op de site van de Nederlandse Belastingdienst.

Waar en wanneer u terechtkunt voor hulp bij het invullen, leest u in de volgende tabel.

Neem voor meer informatie contact op met Belastingdienst/Team grensoverschrijdend werken en ondernemen.

woensdag, maart 01, 2006

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

VAP, de extra-legale pensioenformule voor de zelfstandige.

Zelfstandigen die de sociale bijdragen in hoofdberoep betalen, kunnen bij het sociaal verzekeringsfonds aanvullende pensioenbijdragen storten. De bijdragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven een besparing aan belastingen en sociale bijdragen die voordeliger is dan bij de klassieke pensioenverzekeringen (pensioensparen, levensverzekering,...).VAP-bijdragen zijn maar aftrekbaar als de sociale bijdragen van het betrokken jaar volledig betaald zijn.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen een VAP afsluiten, als hun sociale bijdragen minstens even hoog zijn als die van een hoofdberoep.

De bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen van 2003.

Het bijdragepercentage kiest u zelf.
 • De minimale VAP-bijdrage bedraagt 25 euro per kwartaal
 • Men kan maximaal betalen op 28 974,38 euro. Dit geeft een premie tussen 25 euro en 642,75 euro per kwartaal, naar keuze.

Het aanvullend pensioen wordt verzekerd via Acerta bij KBC verzekeringen.

 • Bij leven keert KBC op de pensioenleeftijd een kapitaal uit. Dit kapitaal is gelijk aan de gestorte bijdragen verhoogd met een minimum gegarandeerde opbrengst (momenteel 2,50%) + jaarlijkse variabele winstdeelname en verminderd met de kosten.
 • Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve of het kapitaal bij overlijden (indien gekozen voor deze optie) uitgekeerd aan de bij overlijden begunstigde(n) van de polis.
  Deze kapitalen worden op een voordelige manier belast.

Let wel: zelfstandigen die deel uitmaken van een groepsverzekering moeten rekening houden met de 80% regel.

Bron: Acerta.be
Bereken VAP online

Werking van een vennootschap

Ik ben samen met een partner bezig met het opstarten van een vennootschap in België. Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie ben ik een goed artikel tegen gekomen over de oprichting en werking van een vennootschap.

Het artikel is bedoeld om de grote lijnen uiteen te zetten van enkele vennootschapsvormen.

Beknopte inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Welke vennootschapsvormen bestaan er?
3. Kenmerken van vennootschappen
4. Hoe wordt een vennootschap opgericht?
5. Aansprakelijkheid van de oprichters, vennoten, beheerders en bestuurders
6. De werking van een vennootschap
7. Einde van de vennootschap
8. Bijlage: Inhoud van de oprichtingsakte

Bron: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Lees het volledige artikel 'Natuurlijke persoon of vennootschap?'

Bijhouden (vereenvoudigde) boekhouding en BTW in België

Het voeren van een boekhouding is in België een wettelijke verplichting

De opgelegde verplichtingen verschillen naargelang de aard en de omvang van uw bedrijf. Men onderscheidt hierbij de kleine ondernemingen van de middelgrote en de grote ondernemingen.

De kleine ondernemingen (dit zijn de eenpersoonszaken, de gewone commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma waarvan de jaaromzet - excl. BTW - niet groter is dan 500.000 euro) mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Deze boekhouding omvat normaal:

1. Een inkomend facturenboek
U noteert alle aankopen van goederen en diensten die betaald werden. U nummert de facturen of nota’s chronologisch en schrijft ze in het aankoopboek in. U vermeldt het nummer, de datum, de leverancier, het bedrag en de betaaldatum. Het bedrag splitst u uit in ‘investeringen’, ‘aankopen’ en ‘kosten’. De BTW splitst u op in aftrekbare en niet-aftrekbare BTW.

2. Een uitgaand facturenboek
U noteert alle verkopen aan klanten. Ook hier nummert u de facturen en nota’s chronologisch en schrijft ze in. U splitst het bedrag uit in een maatstaf per tarief en de respectievelijk verschuldigde BTW.

3. Een dagontvangstenboek
U noteert per bedrijfszetel de ontvangsten van de activiteiten waarvoor u geen factuur moet uitreiken.

4. Een tabel van bedrijfsmiddelen

De boekhoudwetgeving spreekt ook over het bijhouden van financiële dagboeken, maar in de praktijk worden die enkel bijgehouden in een vennootschap met een volledig dubbele boekhouding. Dit is verplicht voor middelgrote en grote ondernemingen.

Hoe wordt een BVBA opgericht

Artikel over de oprichting van een BVBA in België door de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De beroepskaart voor vreemdelingen

De nationaliteit speelt geen rol inzake de verzekeringsplicht voor zelfstandigen. Wat wel telt is de plaats waar de activiteit wordt uitgeoefend. Vreemdelingen die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen, in eigen naam of in de vorm van een vennootschap, moeten een beroepskaart kunnen voorleggen.

Lees meer over het uitvoeren van een zelfstandige activiteit in België.
Bron: Acerta is een sociale dienstengroep voor professionals en particulieren

Checklist voor het oprichten van een BVBA

Aardige checklist voor het oprichten van een BVBA (BV) in Belgie. De volgende punten worden o.a. behandeld:
 • Oprichting Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Inschrijving Kruispuntbank
 • Financieel plan
 • Aanvraag BTW nummer

Lees de volledige Checklist voor het oprichten van een BVBA.
Bron: Kamer van Koophandel & Ernst & Young

woensdag, februari 22, 2006

Belasting voor niet-inwoners

De belasting van niet-inwoners, afgekort BNI, is in België de inkomstenbelasting die geheven wordt op niet-rijksinwoners. Voor particuliere niet-inwoners is deze belasting nagenoeg identiek aan de personenbelasting, zoals die geldt voor rijksinwoners. Voor buitenlandse ondernemingen en instellingen is deze een doorslag van de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting, zoals die respectievelijk gelden voor binnenlandse vennootschappen en binnenlandse verenigingen.

Bron: belasting in België

Personenbelasting in België

De personenbelasting is in België de inkomstenbelasting die geheven wordt op de inkomsten van particulieren. Zij geldt enkel voor rijksinwoners. Voor niet-inwoners geldt een andere maar vergelijkbare belasting van niet-inwoners.

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen omschrijft vier categorieën van inkomsten: inkomsten uit onroerende goederen, inkomsten uit roerende goederen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. De tarieven van de personenbelasting klimmen op van 25% tot 50%. Deze belasting wordt geïnd door de federale overheid, maar de gewesten en de gemeenschappen krijgen elk een afgesproken deel. Dat is de zogenaamde affectatie.

Bovenop de personenbelasting komen nog gemeentelijke opcentiemen. Die zijn verschillend van gemeente tot gemeente maar de meeste liggen tussen 6 en 8%. Dat betekent dat aan de rijksbelasting nog een percent, bijvoorbeeld 6%, toegevoegd wordt voor de gemeente.
Jaarlijks dienen bijna zes miljoen Belgen een aangifte in de personenbelasting in bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Dat kan nu ook digitaal via Tax-on-web. Samenwonende gehuwden moeten samen één enkel formulier invullen.

Bron: belasting in België

Wie is de gemeentebelasting verschuldigd?

De door de gemeente gevestigde aanvullende belasting op de personenbelasting (PB/gem.) is verschuldigd door alle inwoners van de gemeente die belastingplichtigen zijn in de personenbelasting.

Het betreft alle natuurlijke personen die in de gemeente hun fiscaal domicilie hebben op 1 januari van het aanslagjaar en er tevens een aanslag in de personenbelasting verschuldigd zijn voor hetzelfde aanslagjaar.

Terzake is het zonder belang dat die belastingplichtigen slechts een deel van het vorige jaar in de gemeente van aanslag hebben gewoond. Een belastingplichtige kan voor één aanslagjaar immers nooit in meer dan één gemeente de PB/gem. verschuldigd zijn.

Aanslagvoeten van de gemeente- en agglomeratiebelasting